ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
ทัวร์ท่องเที่ยวชุมพร... เมืองต้องห้ามพลาด
เขามัทรี-ผ้าบาติก-อาหารในกระบอกไม้ไผ่-ถ้ำรับร่อ-พิพิธภัณฑ์ชุมพรฯ
เลือกโปรแกรม 
ทัวร์ชุมพร สถานที่ท่องเที่ยวชุมพร
รหัสทัวร์
T.004
 ระยะเวลา 09.00 น.-16.00 น.
 วันออกเดินทาง ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี
เที่ยวชุมพร ถ้ำรับร่อ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร
     
รายละเอียดโปรแกรม :
08.00 - 08.40 น. รถรับท่าน จากโรงแรมที่พักต่างๆ เดินทางถึงบริษัท สยาม คาตามารัน (ท่าเรือท่ายาง)
 
ในเมืองชุมพร 08.20 น. - 08.40 น.
หาดทุ่งวัวแล่น 08.00 น. - 08.20 น.
หาดทรายรี 08.00 น. - 08.20 น.
หาดภราดรภาพ 08.20 น. - 08.40 น.
 09.00 น. เดินทางออกจาก บริษัท สยาม คาตามารัน โดยรถตู้ D4D หรือ รถทัวร์ปรับอากาศ นำท่านชม
 
เขามัทรี จุดชมวิวเขามัทรี สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา เห็นชุมชนปากน้ำชุมพร ท่าเทียบเรือประมงขนาดใหญ่ รวมทั้งหาดภารดรภาพที่สวยงาม เก็บภาพความประทับใจ พร้อมสักการะ "พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร" ปางมหา
ราชลีลาอันศักดิ์สิทธิ์

 
รังนกชุมพร ทานรังนก ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร เป็นรังนกที่ได้รับความนิยมจากผู้รักสุขภาพทั้งชาวไทย และชาว
ต่างชาติ มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ ท่านสามารถทาน "รังนกทรงเครื่อง" พร้อมสัมผัสบรรยากาศ
ธรรมชาติบนยอดเขามัทรี

 
ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP4ดาว โดยเน้นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงดินแดนแห่งท้องทะเล ผสมผสานกับวิถีชีวิตของชาวชุมพร "ชมการสาธิตและทดลองทำผ้าบาติก" (ราคาขึ้นอยู่กับชุดทดลองทำ
ผ้าบาติกแต่ละชนิด อาทิ ผ้าพันคอ ผ้าเช็ดหน้า) อีกทั้งเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่หลากหลาย
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในกระบอกไม้ไผ่แบบพื้นบ้าน ณ ห้องอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย
 13.00 น. เดินทางต่อไปโดย รถตู้ D4D หรือ รถทัวร์ปรับอากาศ นำท่านชม
 
ถ้ำรับร่อ ถ้ำรับร่อ (วัดเทพเจริญ) บริเวณวัดมีถ้ำต่างๆ 8 ถ้ำตั้งอยู่บนเนินเขา มีพระพุทธรูปหลวงปู่หลักเมือง และพระ
พุทธรูปปางมารวิชัย 577 องค์ มีภาพปริศนาอยู่บนผนังถ้ำคล้ายพระพุทธรูปปางไสยยาสน์ใน "ถ้ำอ้ายเตย์"
ตำนานเชื่อว่าสมัยพระเจ้าอโศกฯมีทหาร3พี่น้องสมัครใจสละชีพเพื่อเฝ้าสมบัติที่ฝังไว้ในถ้ำแห่งนี้ตลอดมา

 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมพร รวมทั้งหุ่นขี้ผึงจำลองให้ผู้จินตนาการไปตามเนื้อหา มีการจัดแสดงฉากจำลองเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นเกย์ที่เข้า
จ.ชุมพร
ให้ผู้ชมได้รับรู้เสมือนกำลังเผชิญพายุจริงๆ และชมการแสดงหนังตะลุงของทางภาคใต้ซึ่งหาดูได้ยาก

 16.00 น. กลับถึงท่าเรือท่ายาง
 16.30 น. ส่งท่านถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ
     
อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน
ผู้ใหญ่ 1,500 บาท
เด็ก ความสูง 80 -130 ซ.ม.    900 บาท
5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
สำหรับกรุ๊ปหรือคณะ 40 ท่านขึ้นไปติดต่อบริษัทฯเพื่อรับส่วนลด
   
หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
2. ออกเดินทางทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี
 

 อัตราค่าบริการรวม :
ค่าบริการรถสยาม คาตามารัน (D4D หรือ รถทัวร์ปรับอากาศ) ทัวร์ท่องเทียวชุมพร T004
มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่ ไฟฉายคาดศีรษะ
อาหารกลางวันในกระบอกไม้ไผ่แบบพื้นบ้าน ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร
รังนกทรงเครื่อง ท่านละ 1 ชุด (รังนกพร้อมแปะก๊วย )  
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว เลขที่ 0222454088
     - กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง ท่านละ1,000,000 บาท
     - ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ท่านละ 500,000 บาท
 สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไปด้วย :  
เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน และให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบ เราขอแนะนำให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วย
หมวก และแว่นตากันแดด
กล้องถ่ายรูป
ครีมกันแดด
     
 คำแนะนำเพิ่มเติม :    
เกี่ยวกับเวลา
        เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะทัวร์และสภาพอากาศ สถานที่ท่องเที่ยวทุกที่ ทุกท่านจะได้ไปเที่ยวทุกที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น 
เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
       เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับอาหาร
      อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นชุดอาหารแบบพื้นบ้าน ของทางห้องอาหาร  ท่านที่เป็นมุสลิม หรือทานอาหารมังสวิรัติ และทานอาหารรสชาติจัดไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าขณะทำการจอง
เกี่ยวกัโปรแกรม
      โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
เกี่ยวกัค่าใช้จ่ายอื่นๆ
       โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการทัวร์แล้ว ท่านมิ
ต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
   
ประมวลภาพรายการนี้ :
เที่ยวชุมพร เขามัทรี รังนก แปะก๊วย
ออกเดินทางท่องเที่ยวชุมพร จุดชมวิวเขามัทรี ทานรังนกทรงเครื่อง
รังนกชุมพร ผ้าบาติก ผ้าบาติก
ทานรังนกทรงเครื่อง ชมการสาธิตและทดลองทำผ้าบาติก เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก
อาหารในกระบอกไม้ไผ่ อาหารในกระบอกไม้ไผ่ ถ้ำรับร่อ
รับประทานอาหารในกระบอกไม้ไผ่
แบบพื้นบ้าน
รับประทานอาหารในกระบอกไม้ไผ่
แบบพื้นบ้าน
ถ้ำรับร่อ (วัดเทพเจริญ)
ถ้ำรับร่อ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร เที่ยวชุมพร
ถ้ำรับร่อ (วัดเทพเจริญ) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ชมหุ่นขี้ผึงจำลอง
ทัวร์ชุมพร ยุวชนทหาร ทัวร์ท่องเที่ยวชุมพร
ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร นิทรรศการยุวชนทหาร ชมการแสดงหนังตะลุง

 
 


 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com