ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

สถานที่ท่องเที่ยว น่าสนใจ จังหวัดชุมพร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
สถานที่ตั้ง : ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร


จังหวัดชุมพรมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ป่าชายเลน ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล แนวปะการังที่คงความสมบูรณ์ และสภาพธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นชายหาดและเกาะที่ยังคงความงดงาม
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ พืชพรรณและสัตว์ป่านานาชนิด แนวปะการังที่สวยงาม
ยังคงความสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นชายหาด และเกาะมากมาย ที่ยังคงความสวยงาม เกาะที่น่าสนใจ เช่น เกาะง่ามน้อย
เกาะง่ามใหญ่ เกาะมาตรา เกาะละวะ เกาะลังกาจิว เกาะทะลุ ที่ยังคงความสมบูรณ์และสวยงามแตกต่างกันไป

เกาะมาตรา มีหาดทรายขาวสะอาดสลับกับโขดหินเรียงรายอยู่หน้าเกาะ เป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยวนิยม มาท่องเที่ยว
และดำน้ำ ดูปะการัง เนื่องจากมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม และมีฝูงปลาชุกชุม เกาะมาตรามีพื้นที่แนวปะการังทั้งสิ้น
0.489 ตารางกิโลเมตร แนวปะการังเป็นแบบแนวปะการังชายฝั่งก่อตัวอยู่รอบเกาะมีระดับความลึกประมาณ 8 เมตร แนวปะการังมีสภาพสมบูรณ์และสวยงามมาก จึงเป็นแหล่งดำน้ำที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำ ดูปะการัง นักท่องเที่ยว
สามารถพักค้างคืนบนเกาะได้ มีที่พักเพียงแห่งเดียวคือ บังกะโล ซึ่งมีลุงขาวเป็นผู้ดูแล ราคาไม่แพง และมีสิ่งมีชีวิตที่
น่าสนใจคือ ปูไก่ ออกหากินเวลากลางคืน เวลาเดินจะมีเสียงร้องคล้าย ลูกไก่ ยังปีนต้นไม้ได้อีกด้วย

เกาะลังกาจิว เป็นเกาะที่มีสัมปทานรังนกอยู่ในเขตอำเภอเมือง มีขนาดปานกลาง เป็นเกาะที่มีความสำคัญทางประวัต
ิศาสตร์ เนื่อง จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ เคยเสด็จประพาสเพื่อทอดพระเนตรการเก็บรังนกบนเกาะน
ี้ ถึง 3 ครั้ง และได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ของพระองค์ไว้บนผนังหินปากถ้ำ ทางด้านใต้ ซึ่งยังคงปรากฏ
เป็นหลักฐานจนถึงปัจจุบัน เกาะรังกาจิว มีชายหาดสวยงาม แนวปะการังแบบชายฝั่ง ปรากฏบริเวณด้าน ตะวันตกของ
เกาะ มีสภาพสมบูรณ์มาก ส่วนด้านอื่น ๆ เป็นโขดหิน

 เกาะหลักแรดหรือเกาะอีแรดบนน่านน้ำของทะเลชุมพร นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดแล้ว ยังมีเกาะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ให้ คล้ายกับสัตว์ป่าชนิดหนึ่ง นั่นคือแรด เนื่องจากรูปทรง
ของเกาะทางตอนใต้ของทะเลชุมพรแห่งนี้ละม้าย คล้ายคลึงกับแรด ชาวบ้านจึงเรียกขานเกาะนี้ว่า “เกาะอีแรด” สังเกต
ให้ดีจะเห็นนอแรดอยู่ทาง ด้านทิศเหนือของเกาะ ถัดไปด้านเหนือของเกาะอีแรดจะเห็น ภูเขาหินปูนขนาดเล็กใหญ่แตก
ต่างกันไป จำนวน 3 ก้อน ชาวบ้าน จึงเรียกภูเขาเหล่านี้ว่า “หินหลักแรด” เกาะอีแรดเป็นเกาะขนาดปานกลาง ตั้งอย
ู่ในเขตอำเภอเมือง ห่างจากฝั่งเป็น ระยะทาง 3.7 กิโลเมตร เกาะแห่งนี้เป็นเกาะหินปูน ไม่มีชายหาดหรือที่ราบ
สำหรับขึ้นเกาะ ด้านล่างเป็นโขดหิน มีแนวปะการัง ดอกไม้ทะเลที่สีสวยงาม และฝูงปลานานาชนิด ห่างออกไปเพียง
350 เมตร รอบ ๆ หินหลักแรดมีแนวปะการัง และดอกไม้ทะเลเป็นจำนวนมาก

  เกาะละวะ เป็นเกาะหินขนาดใหญ่สูงชันไม่มีหาดทราย ไม่สะดวกในการขึ้นไปเที่ยวชมบนเกาะ แต่มีแนวปะการัง
ที่สมบูรณ์อยู่มาก เหมาะแก่การดำน้ำตื้น 

หมู่เกาะง่าม เป็นจุดดำน้ำที่ขึ้นชื่อของทะเลชุมพร ประกอบด้วยหินหลักง่าม หรือหินแพ เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย
และ เกาะหลักง่าม ทะเลแถบนี้แม้น้ำจะไม่ใสเหมือนแถบอันดามัน และไม่มีดงปะการังอ่อนสีสดมากเท่าไหร่ แต่ก็ราย
ล้อมด้วยดงปะการังดำ ที่หาชมได้ยากในจุดดำน้ำอื่นๆ ทะเลชุมพร นับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและฝูงปลา
จำนวนมาก นักดำน้ำมักพบปลากะพงแดง ปลากะมง ปลาข้างเหลืองฝูงใหญ่ ๆ โฉบเฉี่ยวเวียนว่ายไปมาอยู่เนือง ๆ 

เกาะง่ามใหญ่ เป็นหน้าผาสูงชัน ไม่มีหาดให้ขึ้น ด้านตะวันตกของเกาะน้ำจะตื้น นักดำน้ำสามารถพบดงดอกไม้ทะเล
หนาแน่น บางแห่งกินอาณาบริเวณกว้าง หากสังเกตให้ดีจะพบว่าในดอกไม้ทะเลส่วนใหญ่เป็นบ้านของปลาการ์ตูนอิน
เดียนแดง 

เกาะง่ามน้อย มีความหลากหลายของสัตว์ทะเล ที่นี่มีปลาไหลมอร์เรย์ตัวใหญ่ ปลาเก๋า ปลาหูช้าง ปลาผีเสื้อหลากชนิด เวียนว่ายในดงปะการังและดอกไม้ทะเล 

 หินหลักง่าม มีแนวปะการังวางตัวในแนวเหนือใต้ที่ความลึกราว 40 – 50 ฟุต เป็นดงปะการังซึ่งเป็นที่อาศัยของฝูง
ปลานานาชนิด รวมทั้งปลากระเบนตัวใหญ่ และถ้าโชคดียังสามรถพบฉลามวาฬที่เป็นยักษ์ใหญ่ใจดีได้บ่อยครั้งอีกด้วย 

เกาะหลักง่าม อยู่ทางใต้สุดของหมู่เกาะชุมพร เป็นกองหินโผล่พ้นน้ำที่เป็นจุดดำน้ำลึกที่สวยที่สุดของหมู่เกาะ ห่างจาก
เกาะง่าม น้อย 3-4 กิโลเมตร จุดดำน้ำอยู่ที่ความลึก 30-70 ฟุต นักดำน้ำสามารถดำวนรอบเกาะได้ รอบเกาะหลักง่าม เป็นดงปะการังดำที่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลไทย มีทั้งสีขาว น้ำตาล และเหลือง 

   เกาะทะลุ อยู่ตอนใต้ของหมู่เกาะง่าม และตอนเหนือของเกาะมาตรา เป็นเกาะขนาดเล็กที่มีสะพานหินธรรมชาติ ซึ่งเป็นปะการังก้อนขนาดใหญ่กระจัดกระจายไปตามรอบเกาะ แม้แนวปะการังที่นี่จะเล็ก แต่จุดเด่นของการดำน้ำที่เกาะ
ทะลุ คือจุดดำน้ำที่อยู่ลึก เป็นแหล่งชุมนุมของปลาใหญ่ เช่น ฝูงสลิดทะเล ปลากล้วย บางครั้งอาจพบฉลามหูดำด้วย 

เกาะมะพร้าวเป็นเกาะเล็ก ๆ ห่างจากฝั่งเพียง 1 กม. มองจากเขาเจ้าเมืองที่หาดทรายรี จะเห็นหาดทรายขาวสะอาดตัดกับดงมะพร้าวเขียวขจีที่ปกคลุมแน่นเกาะได้ชัดเจน เกาะมะพร้าวเป็นเกาะสัมปทานรังนก แต่สามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้ ควรไปเที่ยวตอนน้ำลง เพราะหาดทรายบนเกาะมีพื้นที่ไม่มากนัก ช่วงน้ำขึ้นจึงท่วมหมด 

พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีอาณาเขตดังนี้
- ทิศเหนือ จรด เกาะจระเข้ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
- ทิศใต้ จรด อ่าวท้องครก ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
- ทิศตะวันออก จรด เกาะง่ามใหญ่ ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
- ทิศตะวันตก จรด ป่าชายเลนอ่าวทุ่งคา อ.สวี จ.ชุมพร 

จุดเด่นที่น่าสนใจ

แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีจุดเด่นเรื่องของระบบนิเวศป่าชายเลน ชายหาด พื้นที่ชุมน้ำที่อุดมไป
ด้วยนกนานาชนิด พืชพรรณต่างๆ แนวปะการังที่สมบูรณ์ตามเกาะมากมายของหมู่เกาะชุมพร และมีการทำสัมปทานรังนก สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ดี
ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร

 
 เนินทรายงาม ชุมพร
 
 วัดถ้ำเขาพลู
 
 ศาลเจ้าพ่อตาหินช้าง
 
 วนอุทยานปลาสวนมณทิพย์ (สระยักษ์)
 
 หาดทุ่งวัวแล่น
 
 โครงการพระราชดำริ หนองใหญ่
 
 พิพิธภัณฑสถาน จังหวัดชุมพร
 
 วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
 
 หาดทรายรีชุมพร
 
 อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร
 
 วัดพระธาตุสวี
 
 วัดถ้ำขวัญเมือง
 
 สวนนายดำ
 
 น้ำตกเหวโหลม
 
 หน่วยอนุรักษ์และจัดการ ต้นน้ำพะโต๊ะ
 
 บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
 
 วิถีชาวประมง และการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
 
 โฮมสเตย์บ้านท้องตมใหญ่
 
 โฮมสเตย์บ้านคลองเรือ
 
 โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 


สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

 

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com